Strategisch ICT-advies (pilootproject)

Laatste revisiedatum 19 sep '14

Wat houdt deze maatregel in

Er wordt steun toegekend aan kleine en middelgrote ondernemingen gevestigd in het Vlaamse Gewest voor het aankopen van professioneel, onafhankelijk en neutraal, strategisch ICT-advies door een externe dienstverlener.

De kmo-portefeuille, meer bepaald de pijler strategisch advies, zou op termijn uitgebreid kunnen worden met steun voor strategisch ICT-advies. Vooraleer de kmo-portefeuille echter definitief uit te breiden, wordt dit initiatief als pilootproject opgezet met als einddatum 31/12/2015.

Wie komt in aanmerking

Het pilootproject strategisch ICT-advies richt zich tot beoefenaars van vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen uit de privésector met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, op voorwaarde dat zij cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

Criteria

ko

mo

Tewerkstelling

minder dan 50

minder dan 250

ofwel
-jaaromzet
-balanstotaal


maximum 10 miljoen
maximum 10 miljoen


maximum 50 miljoen
maximum 43 miljoen

*Om de jaaromzet, het balanstotaal en tewerkstelling van de steunaanvragende onderneming te berekenen worden de cijfers van de onderneming samengeteld met de cijfers van alle partner- en verbonden ondernemingen, conform de Europese kmo-definitie.

Enkel ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen kunnen steun aanvragen. Een lijst van de Nacecodes van deze sectoren kan u raadplegen op de website www.kmo-portefeuille.be.

Vzw's komen niet in aanmerking voor de subsidies van het pilootproject strategisch ICT-advies.

Wat komt in aanmerking

Er kan steun aangevraagd worden voor een strategisch ICT-advies dat wordt ingekocht bij een externe dienstverlener.

Het inwinnen van een strategisch, onafhankelijk en neutraal ICT-advies moet de kmo stimuleren om ICT in te zetten als strategisch instrument binnen de onderneming en op die wijze de ondernemingsprocessen te optimaliseren. Het draagt ook bij tot de afstemming van de ICT-processen van de onderneming op de lange termijn.

Een strategisch ICT-advies is een neerslag van schriftelijke, specifieke, waardevolle raadgevingen en aanbevelingen verleend door een externe dienstverlener. Het strategisch ICT-advies moet minstens de volgende elementen bevatten:

  • de probleemstelling: een omschrijving van het  bedrijfsbreed vraagstuk waarin ICT een belangrijke rol speelt;
  • een systematisch opgezette en afgeronde analyse van de probleemstelling;
  • het eigenlijk advies, op basis van de analyse: een oplossing voor de probleemstelling samen met een beoordeling van de economische en technische de haalbaarheid van de oplossing;
  • een implementatieplan, eventueel met begeleiding bij de implementatie.

Wettelijk verplichte adviezen, adviezen van permanente of periodieke aard, adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven en reguliere bedrijfsuitgaven, zoals bijvoorbeeld het updaten van de standaard-IT-infrastructuur van de onderneming, komen niet in aanmerking voor steun.

Omvang steun

De steun voor strategisch advies bedraagt 50% van de subsidiabele advieskost en is beperkt tot maximaal 25.000 per advies. Het projectbedrag bedraagt minstens 7.500 (excl. btw).

Een onderneming kan slechts één subsidie aanvragen voor strategisch ICT-advies  tijdens de duurtijd van het pilootproject.

Aanvraagprocedure

De subsidie wordt aangevraagd op basis van een aanvraagformulier.
De indiening gebeurt elektronisch door uw aanvraag te mailen naar strategischadvies@vlaanderen.be .

Meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u vinden op www.agentschapondernemen.be/themas/pilootprojecten.

Contact informatie
Agentschap Ondernemen
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid - Dienst kmo-portefeuille
Koning Albert II - laan
35 bus 12
1030
Brussel
F
02 553 37 88
strategischadvies@vlaanderen.be
T
0800 20 555


 
Sint-Pietersstatiedreef 57 | 8000 Brugge | Ondernemingsnummer:0434.102.417.
Telefoon: +3250 32 33 92 | GSM:+32475 75 22 96 | mail:info@yts.be
  Site Map